Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jakuba Kuszyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Network Lab Jakub Kuszyński z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem sklepu internetowego idealneupominki.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Jakuba Kuszyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Network Lab Jakub Kuszyński z siedzibą w Warszawie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje
1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów: a) firmę kurierską; b) InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat); c) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.
4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
6. Konsument - oznacza osobę fizyczną a także
Konsument-Przedsiębiorca (JDG, Sp. Cywilna, Sp. Jawna) dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
8. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
12. Sprzedawca - oznacza Jakuba Kuszyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Network Lab Jakub Kuszyński z siedzibą w Warszawie (04-348), ul. Garwolińska 9/95, NIP: 1132576111, REGON: 142108492, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: biuro@networklab.pl, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
13. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie idealneupominki.pl.
14. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
15. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
16. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego
1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 3 Rejestracja
1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Zamówienia
1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.
4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia KUP TERAZ pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient składa zamówienie przez telefon podając Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu oraz ilość Towaru jaką chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia zamówienia. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny informację zawierającą potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.
7. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane teleadresowe.
8. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w §4 ust. 7, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.
9. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
11. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 9 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
12. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§ 5 Płatności
1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy); b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta); c) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia); d) gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy).
3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa
1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu.
5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.
6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku wyboru InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.
7. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
8. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
9. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
10. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7 Rękojmia
1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może: a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
5. Sprzedawca umożliwia Klientowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, http://www.wiih.org.pl.

§ 8 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres biuro@networklab.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 9 Gwarancja
1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

§ 10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży
1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 11 Usługi nieodpłatne
1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne: a) Formularz kontaktowy; b) Newsletter; c) Poleć znajomemu; d) Prowadzenie Konta Klienta; e) Zamieszczanie opinii.
2. Usługi wskazane w §11 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
10. Usługa nieodpłatna Poleć znajomemu polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom wysłanie przez tych Klientów do znajomego, wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego przez nich Towaru. Klient przed wysłaniem wiadomości określa Towar mający być przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję "Poleć znajomemu" wypełnia formularz podając swój adres e-mail oraz adres e-mail osoby znajomej, której chce polecić wybrany Towar. Klient nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu niż polecenie wybranego Towaru. Klient nie otrzymuje wynagrodzenia lub innego typu korzyści za korzystanie z przedmiotowej usługi.
11. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Poleć znajomemu, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń wybranych produktów znajomym Klienta.
12. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
13. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
14. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.
15. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.
16. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 12 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści
1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
2. Klient oświadcza, że: a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści; b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §11 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą; c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu; d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Klient nie jest uprawniony do: a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej; b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu.
5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności: a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich; b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności; c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe); d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy; e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

§ 13 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 14 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.
8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
9. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system payu.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce
PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

§ 15 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)
1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 16 Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §15 Regulaminu.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.01.2017 r.

Poprzednie i nie obowiązuje zasady regulaminu można znaleźć w archiwum, dostępnym pod linkiem: http://idealneupominki.pl/_cms/view/30/archiwum.html

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób

sprzedaży prowadzonej przez Jakuba Kuszyńskiego prowadzącego

działalność gospodarczą pod firmą Network Lab Jakub Kuszyński

z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem sklepu internetowego

idealneupominki.pl (zwanego dalej: Sklepem Internetowym)

oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Jakuba

Kuszyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

Network Lab Jakub Kuszyński z siedzibą w Warszawie usług

nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu

Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru

określonego w zamówieniu.

3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca

w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

a) firmę kurierską;

b) InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca

usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych

(Paczkomat);

c) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.

4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych

wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym,

wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta

w Sklepie Internetowym.

5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem

i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną

lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
6.
Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą

czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością

gospodarczą lub zawodową.

7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel,

uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez

Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie

Konta Klienta.

8. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego

ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub

innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta

w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty

elektronicznej Klienta.

9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub

jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa

przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu

działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności

prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub

zawodową.

10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób

określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze

wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

12. Sprzedawca - oznacza Jakuba Kuszyńskiego prowadzącego

działalność gospodarczą pod firmą Network Lab Jakub Kuszyński

z siedzibą w Warszawie (04-348), ul. Garwolińska 9/95, NIP:

1132576111, REGON: 142108492, wpisaną do Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra

Rozwoju; e-mail: biuro@networklab.pl, będącego jednocześnie

właścicielem Sklepu Internetowego.

13. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod

którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające

w domenie idealneupominki.pl.

14. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za

pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być

przedmiotem Umowy sprzedaży.

15. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające

Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych

osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji

w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje

służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji

w niezmienionej postaci.

16. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na

odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem

a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego
1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa

autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego

domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do

wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie

Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych

na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do

których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do

Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie

w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą

Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego

było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich

popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych,

typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne

wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony

Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co

najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub

Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka

Javascript, akceptująca pliki typu cookies oraz łącze internetowe

o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu

jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768

pikseli.

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas

korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu,

zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym

urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na

celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach

końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia

końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych

w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu

zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć

mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego

urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie

cookies może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić

korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za

pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem

poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na

Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez

Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon,

konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu

oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze

bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu

Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych

świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem,
dobrymi obyczajami lub naruszaj
ący dobra osobiste osób trzecich.

7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet

i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może

się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów

przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować

właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej

zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy

antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie

mu w jakiejkolwiek formie Hasła.


§ 3 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać

nieodpłatnej Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie

Internetowym.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny

udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu

i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do

Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się

w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala

indywidualne Hasło.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma

możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść

poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na

przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych

poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.

W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania

danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub

przewidywanych odbiorcach tych danych.

6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych

osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości

zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną

usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili

cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia

Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres

Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient

otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty

elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie

Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa

o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta,

zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta

i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Zam
ówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią

oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie

zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za

pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej

przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za

pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie

Internetowej Sklepu.

4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej

Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest

zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez

wybór polecenia KUP TERAZ pod danym Towarem prezentowanym

na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości

zamówienia i wskazaniu w KOSZYKU sposobu Dostawy oraz formy

płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia

do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk

KUPUJĘ I PŁACĘ. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do

Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany

Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie

jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu,

wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę

na Stronie Internetowej Sklepu. Klient składa zamówienie przez

telefon podając Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów

znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu oraz ilość Towaru

jaką chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości

zamówienia Klient określa sposób i adres Dostawy oraz formę

płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty

elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia

zamówienia. Każdorazowo podczas składania przez Klienta

zamówienia przez telefon Sprzedawca informuje Klienta o cenie

łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego

sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie

jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia za pośrednictwem telefonu,

Sprzedawca prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta

adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny informację

zawierającą potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży.

Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego

przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy

i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany

jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.

7. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty

elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę
na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomo
ści przesyłanej do

Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego

ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej

Sklepu oraz swoje dane teleadresowe.

8. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której

mowa w §4 ust. 7, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną

wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje

dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy

płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też

informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient

miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także

informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za

pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek

zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez

Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając

wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę

płatności oraz sposób Dostawy.

9. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta

oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem

zamówienia.

10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez

Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

11. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca

przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej

informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja

o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy

o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 9 powyżej i z chwilą jego

otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

12. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej

warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty

elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta

podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.


§ 5 P
łatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym

Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie

kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie

zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient

będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu

zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione

Towary:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym

przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po

przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia

zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy
Sprzedawcy);

b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności

,

obsługiwany przez firmę DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie (w

tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po

przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia

zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji

z systemu DotPay o dokonaniu płatności przez Klienta);

c) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu

Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie

rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę

potwierdzenia przyjęcia zamówienia);

d) gotówką przy odbiorze osobistym płatność w biurze

Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie

dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę

potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie

w biurze Sprzedawcy).

3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie

Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać

płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy

sprzedaży.

4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie,

o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza

Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim

Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na

dokonanie płatności zawiera również informację, że po

bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od

Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego

terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na

Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na

podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.


§ 6 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem

Umowy sprzedaży bez wad.

3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację

o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji

zamówienia.

4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie

Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5

ust. 2 Regulaminu.

5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie

Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia

zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji

płatności za pobraniem.
6. Zam
ówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem

Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

W przypadku wyboru InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą

w Krakowie jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres

paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania

zamówienia.

7. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości

osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty

elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki

przez Sprzedawcę.

8. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w

sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie

stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać

od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

9. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru.

Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze,

w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po

wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za

pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

10. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej

przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą

dostarczane Towary.

11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego

adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy,

pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu

telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie

obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do

Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się

z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie

z Klientem termin i koszt Dostawy.


§ 7 R
ękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad

fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem

Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od

Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez

nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy

na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już

wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo Sprzedawca

nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od

wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego

przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na

wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia
wady, chyba
że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową

w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo

wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem

proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności

kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj

i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę

niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób

zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo

usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar

wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie

bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta,

jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru

wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub

w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do

zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych

kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany

dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta

będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna

zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru

Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na

wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie

może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu

pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy

sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady

Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub

usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub

złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą

bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia

wady.

5. Sprzedawca umożliwia Klientowi będącemu Konsumentem,

skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul.

Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, http://www.wiih.org.pl.


§ 8 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy

sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres

Sprzedawcy.

2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego

reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji

związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
3. Klient mo
że zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku

z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą

elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona

w formie elektronicznej i przesłana na adres biuro@networklab.pl.

W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego

problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie

14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.


§ 9 Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją

udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca

istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie

Internetowej Sklepu.


§ 10 Odst
ąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może

w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od

chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając

Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może

zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy.

Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został

zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod

adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy

wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając

Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem

formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem:

Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu

wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca

niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza

złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za

niezawartą.

4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy

sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje

wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie

14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu

od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego

płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca

może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub

dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności

od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób

dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy

oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do

zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych

kosztów.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie,

jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił

od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie

Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko

bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym

trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta

o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości

Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający

poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech

i funkcjonowania Towaru.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego

sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument

wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla

niego z żadnymi kosztami.


§ 11 Us
ługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi

nieodpłatne:

a) Formularz kontaktowy;

b) Newsletter;

c) Poleć znajomemu;

d) Prowadzenie Konta Klienta;

e) Zamieszczanie opinii.

2. Usługi wskazane w §11 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni

w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju,

form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych

wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób

właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą

formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu

wiadomości do Sprzedawcy.

5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest

w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do

Sprzedawcy.
6. Z us
ługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi

swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz

rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie

Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza

rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną

na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym

potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa

o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie

pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi

Newsletter.

7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres

poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej

zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie

Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do

wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera,

w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole temat,

określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie

rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania

Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem

odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej

wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji

odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

10. Usługa nieodpłatna Poleć znajomemu polega na umożliwieniu przez

Sprzedawcę Klientom wysłanie przez tych Klientów do znajomego,

wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego przez nich Towaru.

Klient przed wysłaniem wiadomości określa Towar mający być

przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję "Poleć

znajomemu" wypełnia formularz podając swój adres e-mail oraz

adres e-mail osoby znajomej, której chce polecić wybrany Towar.

Klient nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu

niż polecenie wybranego Towaru. Klient nie otrzymuje

wynagrodzenia lub innego typu korzyści za korzystanie

z przedmiotowej usługi.

11. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Poleć znajomemu, możliwa jest

w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń

wybranych produktów znajomym Klienta.

12. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu

Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na

udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony

Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych,

które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji

zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

13. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia

Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia
żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać

usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

14. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez

Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na

Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych

wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.

15. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej

chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na

Stronie Internetowej Sklepu.

16. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta

Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na

szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta

przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy

zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest

uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności:

przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej

Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do

Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa

przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę

zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.

Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta

Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany

przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.


§ 12 Odpowiedzialno
ść Klienta w zakresie zamieszczanych przez

niego treści

1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje

dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie

wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane

z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie

podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby

teleinformatyczne.

2. Klient oświadcza, że:

a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych,

praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do

odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności

przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw

pokrewnych, które składają się na treści;

b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których

mowa w §11 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz

informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny,

dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych

Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do

ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami

niniejszego Regulaminu;
d) wyra
ża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Klient nie jest uprawniony do:

a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa

w §11 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz

rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego

prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa

w §11 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub

promocyjnym.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez

Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie

z §13 Regulaminu.

5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania

z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, treści które mogłyby

w szczególności:

a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia

dóbr osobistych osób trzecich;

b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa

związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną

praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub

mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną

do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre

obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń

powszechnie uznawanych za obraźliwe);

d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;

e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre

obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub

obyczajowe.

6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu,

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania

treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez

nich z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, w szczególności

w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach

osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one

stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących

przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli

zamieszczanych treści.

7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez

Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony

Internetowej Sklepu.


§ 13 Zg
łaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść

publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania,

zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną

prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić

Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje

niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony

Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.


§ 14 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych

Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia

jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług

drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych

w Regulaminie, jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji

zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną

oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane

wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez

Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest

przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych

Osobowych.

4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie,

z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych

w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta

Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta,

w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo

dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich

usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa

żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych

z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia

Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych

osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec

Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie

danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności

i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada

wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym

dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie

niezbędnym do realizacji Dostawy.

9. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system

dotpay.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie

niezbędnym dla realizacji płatności spółce Dotpay S.A. z siedzibą
w Krakowie (30-552), ul. Wielicka 72, wpisanej do rejestru

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście

w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000296790.


§ 15 Rozwi
ązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę

o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez

podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez

drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień

poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie

usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy

stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka

komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się

Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą

elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia

woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas

Rejestracji.


§ 16 Postanowienia ko
ńcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub

nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów

zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca

ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia

szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta

będącego Przedsiębiorcą.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez

wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze

Strony Internetowej Sklepu.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy

sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.

Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych

na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości

skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne

są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów

uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi

być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie

Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na

stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod

adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

Sprzedawca informuje, że pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma

internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy

konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma

ODR).

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed

dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na

podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania

zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie

w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej

Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem

w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą

wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do

tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje

nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie

Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z

postanowieniami §15 Regulaminu.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.01.2017 r.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.or